Управен одбор

     ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИ - ОХРИД
n

Д-р.ЛИЛЈАНА КОТЛАР

Родена во 1957 година во Охрид.
Дипломира на Медицински Факултет - Скопје во 1981 година.
Специјализација по Интерна медицина на Медицински Факултет Скопје завршила во 1991 година.
Вработена во ЈЗУ. Општа Болница - Охрид во Р.Е.Интерно Одделение каде го основа Кабинетот за Ехокардиографија и својата работа ја насочува повеќе во областа на Кардиологијата.
Член е на Македонското и Европското здрузение на кардиолози, Македонското здружение за остеопороза и Македонската Асоцијација на Реуматолози .
Член е на Управен Одбор на Здружение на Лекари Охрид
(2009-2013 год.)

 

Д-р. ЈОВАНКА ТОЧКО

Родена во 1957 година во Охрид.
Дипломирала на Медицински Факултет - Скопје во 1984 година.
Специјализација по Анестезија, реанимација и интензивно лекување завршила на Медицински Факултет - Скопје во 1995 година.
Завршила Школа за инструктори за реаниматори.
Вработена во ЈЗУ Општа Болница - Охрид.
Член на Управен Одбор на Здружение на лекари - Охрид
(2009-2013 год.)
Потпретседател на Управен Одбор на Здружение на лекари - Охрид
(2009-2013 год.)
Потпретседател на Здружение на лекари - Охрид
(2009-2013 год.)

 
 
n

Д-р.ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОСКИ

Роден во 1974 година во Охрид.
Дипломирал на Медицински Факултет - Скопје во 1998 година.
Специјализација по Анестезија, реанимација и интензивно лекување завршил на Медицински Факултет - Скопје во 2006 година.
Вработен во ЈЗУ Специјална Болница за Ортопедија и Трауматологија - Св.Еразмо - Охрид.
Раководител на Оддел за интензивно лекување. во ЈЗУ Специјална Болница за Ортопедија и Трауматологија - Св.Еразмо - Охрид.
Стручно усовршување на Amsterdam Medical Center - Холандија,  2005 година.
Секретар на Управен Одбор на Здружение на лекари - Охрид
(2009-2013 год.)
Секретар на Здружение на лекари - Охрид
(2009-2013год.)

 
 
n

Д-р.ДИМИТАР АРНАУДОВ

Роден во 1978 година во Охрид.
Дипломирал на Медицински Факултет - Скопје во 2002 година.
Специјализација по Општа Хирургија на Медицински Факултет -Скопје завршил во 2009 година.
Вработен во ЈЗУ. Општа Болница - Охрид
Завршил Балканска школа за Менаџмент на септични и интрахоспитални инфекции во Хирургија во Белград 2009 година.
Завршил Школа за инструктори за реаниматори.
Извршен (технички) секретар на Здружение на лекари - Охрид. (2009-2013 год.)

 
 
 
 
n

Д-р.БЛАГОВЕСТА ФИЛЕВА ПОПОСКА

Родена во 1959 година во Охрид.
Дипломирала на Медицински Факултет-Скопје во 1987 година.
Специјализација по Физикална медицина и рехабилитација завршила на Медицински Факултет Скопје во 1999 година.
Вработена во ЈЗУ. Општа Болница - Охрид во Р.Е. Физикална Медицина.
Член на Управен Одбор на Здружение на лекари - Охрид (2009-2013 год.)
Член на Управен Одбор на Здружение на лекари - Охрид
(2009-2013 год.)

 
 
n

Д-р.МИРЈАНА НАУМОСКА

Родена во 1951 година во Охрид.
Дипломирала на Медицински Факултет - Скопје во 1978 година.
Специјализација по Трудова Медицина завршила на Медицински Факултет - Скопје во 1988 година.
Вработена во ЈЗУ. Здравствен Дом - Охрид. Р.Е. Медицина на Труд.
Раководител на Р.Е. Медицина на Труд - Здравствен Дом - Охрид.
Член на Управен Одбор на Здружение на лекари - Охрид.
(2009-2013 год.)

 
 
n

Прим.Д-р.ВИКТОР ТОПАЛОСКИ др.сци.

Роден во 1951 година во Охрид.
Дипломирал на Медицински Факултет - Скопје во 1978 година.
Специјализација по Интерна медицина завршил на Медицински Факултет - Скопје во 1987 година.
Докторирал на Медицински Факултет - Скопје во 1996 година со одбрана на Докторска дисертација .
Со титула Примариус се стекнал во 1997 година.
Супспецијализација по Кардиологија завршил во 2005 година.
Вработен во сопствена ПЗУ Медикор - Охрид.
Поранешен Претседател на Здружение на Лекари - Охрид (1989-1990 год.)
Член на Управен Одбор на Здружение на лекари - Охрид
(2009-2013 год.)

 
 
n

Д-р.ИЗАБЕЛА АФТОВСКА - НАУМОСКА

Родена во 1962 година во Охрид.
Дипломирала на Медицински Факултет - Скопје во 1989 година. Специјализирала Медицинска Биохемија на Медицински Факултет - Скопје (Институт за Медицинска и експериментална биохемија)
Вработена во ЈЗУ. Завод за Кардиоваскуларни Заболувања - Св.Стефан - Охрид.
Раководител на Амбулантно Поликлинички Оддели на Биохемиска Лабораторија во Завод за Кардиоваскуларни Заболувања Св.Стефан - Охрид.
Член на Управен Одбор на Здружение на лекари - Охрид (2009-2013 год.)

 
 
n

Д-р.АЦО СТОЈАНОСКИ

Роден во 1964 година во Кичево.
Дипломирал на Медицински Факултет - Скопје во 1995 година.
Вработен во ЈЗУ. Здравствен Дом - Охрид.
Раководител на Р.Е. Итна медицинска помош и Домашно лекување.
Посетувал и завршил курсеви за Кардиопулмонално оживување на КАРИЛ Медицински Факултет - Скопје.
Член на Управен Одбор на Здружение на Лекари Охрид.
(2009-2013 год.)

n

IN MEMORIAM

Прим.д-р.ИЛИЈА ПРАНГОСКИ (1954-2013)

Роден во 1954 година во Охрид
Дипломирал на Медицински Факултет - Скопје во 1979 година .
Специјализација по Интерна медицина  на Медицински Факултет - Скопје завршил во 1987 година.
Супспецијализација по Кардиологија обавил од 2002 до 2004 година.
Вработен во ЈЗУ. Завод за кардиоваскуларни заболувања - Св.Стефан - Охрид.
Раководител на Оддел за Функционална дијагностика на миокардот во ЈЗУ. Завод за кардиоваскуларни заболувања - Св.Стефан - Охрид.
Член е на Македонското и Европското здружение на кардиолози.
Потпретседател на Македонско Здружение на Кардиолози (2002-2006 год.).
Член на Управен Одбор на Македонско Здружение на Кардиолози (2006-2010 год.).
Претседател на Управен Одбор на Здружение на лекари - Охрид. (2009-2013 год.).
Претседател на Здружение на лекари - Охрид  (2009-2013 год.)